HỢP ĐỒNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN

1. Quy định chung.

1.1. Văn bản này phù hợp với điều 2, khoản 437 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga là đề nghị chính thức (đề nghị công khai) (sau đây gọi là “Đề nghị”) của Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” (sau đây gọi là Bên nhận), do Giám đốc Quỹ Nguyễn Tùng Lâm đại diện, hoạt động trên cơ sở Điều lệ, ký kết với một cá nhân hoặc pháp nhân có năng lực (sau đây gọi là “Bên đóng góp”) chấp nhận các điều khoản của hợp đồng đóng góp được quy định trong đề nghị này.

1.2. Việc Bên đóng góp chuyển tiền vào tài khoản hiện tại của Bên nhận như một khoản đóng góp cho các hoạt động theo tôn chỉ và điều lệ của Bên nhận, các hoạt động này đồng thời được nêu trong phần 3 của Đề nghị, được coi là chấp nhận Đề nghị này. Việc Bên đóng góp chấp nhận Đề nghị này tương đương với việc ký kết Hợp đồng về các điều khoản được nêu trong Đề nghị và có nghĩa là Bên đóng góp đã đọc và đồng ý với tất cả các điều khoản của Hợp đồng đóng góp này.

1.3. Khi chấp nhận các điều khoản của Đề nghị này, Bên đóng góp xác nhận tính chất tự nguyện và không hoàn lại của khoản đóng góp.

1.4. Trong trường hợp không đồng ý hoặc hiểu sai các điều khoản của Đề nghị này, Bên nhận đề nghị Bên đóng góp từ chối thực hiện các hành động do Đề nghị này quy định.

1.5. Đề nghị này có hiệu lực kể từ ngày sau ngày đăng trên trang web của Bên nhận https://fonddruzhba.ru (sau đây gọi là Trang web) và không có thời hạn.

1.6. Bên nhận có quyền hủy đề nghị bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do. Sự vô hiệu của một hoặc một số điều kiện của Đề nghị không kéo theo sự mất hiệu lực của tất cả các điều kiện khác của Đề nghị.

1.7. Nội dung của Đề nghị này có thể được Bên nhận thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và có hiệu lực kể từ ngày tiếp theo ngày đăng Đề nghị trên Trang web.

2. Đối tượng của Hợp đồng

2.1. Theo Hợp đồng này, Bên đóng góp chuyển một lượng tiền thuộc sở hữu của mình với tổng số tiền do Bên đóng góp tự nguyện xác định một cách độc lập, dưới dạng là khoản đóng góp vào tài khoản của Bên nhận bằng bất kỳ phương thức nào do Bên nhận đề xuất trên trang web.

Hành động đóng góp chứng minh sự đồng ý hoàn toàn của Bên đóng góp với các điều khoản của hợp đồng này.

2.2. Việc thực hiện các hành động của Bên đóng góp trong Hợp đồng này là phù hợp với quy định trong điều 582 của Bộ luật Dân sự Liên bang Nga.

3. Các hoạt động của Bên nhận

3.1. Các hoạt động của Bên nhận nhằm đạt được các mục tiêu trong Điều lệ:

– thúc đẩy sự phát triển và củng cố quan hệ Nga-Việt;

– tham gia vào việc chuẩn bị và tiến hành các sự kiện liên quan đến việc nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của Nga và Việt Nam;

– tham gia vào các công việc nhằm giải quyết các vấn đề về mối quan hệ giữa các dân tộc và liên chính phủ, bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử, cũng như các vấn đề có ý nghĩa xã hội khác phù hợp với mục tiêu mà điều lệ quy định;

– tiến hành thăm dò dư luận, thực hiện các hoạt động nghiên cứu và thông tin về các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ Nga-Việt, cũng như lợi ích của người Việt Nam sinh sống tại Nga;

– tổ chức hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các bên liên quan cùng chia sẻ mục tiêu chung;

– tương tác theo trình tự đã thiết lập với các cơ quan nhà nước của Liên bang Nga và các tổ chức quốc tế về các vấn đề liên quan đến mục tiêu theo điều lệ quy định;

– phát triển quan hệ quốc tế, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức Nga và nước ngoài, và với các cá nhân;

– tham gia tổ chức và tiến hành: các lễ hội, hội nghị, bài giảng, hòa nhạc, triển lãm, Olympic, cuộc thi, đấu giá, đại hội, master class, hội thảo, hội nghị chuyên đề, gặp gỡ, hội chợ và các sự kiện khác tương ứng với mục tiêu điều lệ quy định;

– tham gia tổ chức các sự kiện cho các cựu chiến binh và quân nhân Nga từng phục vụ tại Việt Nam;

– tiến hành các hoạt động thông tin trên mạng thông tin điện tử, báo in truyền thông và  thông tin mạng theo trình tự luật định, tạo ra và hỗ trợ các nguồn thông tin điện tử trên Internet, phản ánh các hoạt động của Bên nhận;

– hỗ trợ, giúp đỡ công dân trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh và thảm họa;

– hỗ trợ nhằm khuyến khích sự đóng góp vào phát triển hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga;

– hỗ trợ và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế nhằm tăng cường hòa bình, hữu nghị và hòa hợp giữa các dân tộc, ngăn ngừa xung đột xã hội, quốc gia, tôn giáo;

– Thực hiện các hoạt động xuất bản để phát hành tạp chí, báo, tuyển tập, sách tham khảo và các sản phẩm xuất bản khác tương ứng với mục đích điều lệ quy định.

4. Điều kiện đóng góp

4.1 Bên đóng góp tự xác định một cách độc lập số tiền đóng góp, mục đích đóng góp và chuyển cho Bên nhận theo bất kỳ cách nào do Bên nhận đề xuất trên Trang web.

Hành động đóng góp chứng tỏ sự đồng ý hoàn toàn của Bên đóng góp với các điều khoản của Hợp đồng này.

4.2 Bên đóng góp có quyền lựa chọn dự án hoặc chương trình để đóng góp bằng cách nêu rõ mục đích thanh toán tương ứng khi đóng góp. Danh sách các dự án hoặc chương trình được công bố trên Trang web.

4.3. Khi nhận được khoản đóng góp có nêu rõ mục đích đóng góp, Bên nhận sử dụng khoản đóng góp cho dự án hoặc chương trình cụ thể phù hợp với mục đích đóng góp đã nêu, trong đó bao gồm cả các chi phí hành chính, tài vụ liên quan đến việc thực hiện dự án hoặc chương trình đó.

4.4. Khi nhận được khoản đóng góp mà không nêu rõ mục đích cụ thể, Bên nhận có quyền sử dụng khoản đóng góp này cho các hoạt động hành chính, tài vụ và để phát triển cơ sở tài sản của mình, cũng như cho bất kỳ dự án hoặc chương trình nào nhằm đạt được các mục tiêu theo điều lệ của Bên nhận.

4.5. Phần dư từ khoản đóng góp nhận được từ Bên đóng góp, do không được chi một phần hoặc toàn bộ cho một sự kiện, dự án hoặc chương trình cụ thể theo mục đích của khoản đóng góp, kể cả vì lý do là hết nhu cầu, sẽ không được trả lại cho Bên đóng góp mà được Bên nhận tự phân phối lại cho các sự kiện, dự án và chương trình khác trong khuôn khổ các hoạt động theo điều lệ.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1. Bên nhận cam kết sử dụng khoản đóng góp nhận được từ Bên đóng góp theo Hợp đồng này phù hợp với pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.

5.2. Bên đóng góp đồng ý cho Bên nhận xử lý dữ liệu cá nhân do Bên đóng góp cung cấp khi đóng góp (tên, địa chỉ, nơi cư trú, hòm thư điện tử, chi tiết tài khoản ngân hàng, số điện thoại), bao gồm cả việc cung cấp cho các bên thứ ba (dựa trên hợp đồng với Bên nhận), nhằm mục đích thực hiện hợp đồng này, bao gồm các hành động sau: thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất, sử dụng, chuyển giao (đăng, công bố, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân.

5.3. Bên nhận có thể đăng, công bố thông tin về Bên đóng góp trên các phương tiện truyền thông và Internet, bao gồm cả trên trang web chính thức của Bên nhận https://fonddruzhba.ru, trên mạng xã hội, blog riêng và các tài nguyên thông tin khác.

5.4. Trong mọi trường hợp khác, Bên nhận cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Bên đóng góp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý bằng văn bản. Một ngoại lệ là những yêu cầu thông tin này được đưa ra bởi các cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu thông tin đó. Sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân có hiệu lực cho đến khi Bên đóng góp rút lại  điều đó bằng văn bản. Phiên bản đầy đủ, cập nhật của Chính sách Bảo mật và việc xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tại địa chỉ https://fonddruzhba.ru/ vi/chinh-sach-bao-mat/.

5.5. Theo yêu cầu bằng văn bản của Bên đóng góp, Bên nhận có nghĩa vụ cung cấp cho Bên đóng góp thông tin về các khoản đóng góp của Bên đóng góp, cung cấp báo cáo về mục đích sử dụng khoản đóng góp nhận được, cũng như các thông tin khác được quy định bởi pháp luật hiện hành của Liên bang Nga.

5.6. Bằng cách thực hiện việc đóng góp, Bên đóng góp đồng ý sử dụng số điện thoại và hòm thư điện tử của mình để nhận thư do Bên nhận hoặc bên thứ ba thực hiện theo sáng kiến ​​của Bên nhận. Để hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư, Bên đóng góp phải gửi thư đến hòm thư điện tử của Bên nhận với yêu cầu loại trừ thông tin của mình khỏi danh sách gửi thư.

5.7. Bên nhận không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với Bên đóng góp, ngoại trừ các nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng này.

6. Các điều kiện khác

6.1. Ngày ký kết Hợp đồng là ngày số tiền đóng góp được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Bên nhận, được nêu trong phần 7.

6.2. Nơi ký kết Hợp đồng là thành phố Mátxcơva, Liên bang Nga. Theo quy định tại điều 3 khoản 434 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga, Hợp đồng được coi là ký kết bằng văn bản.

6.3. Đối với các tranh chấp và bất đồng giữa Bên đóng góp và Bên nhận theo Hợp đồng này, các bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng, nếu không thể giải quyết tranh chấp và bất đồng thông qua thương lượng, theo pháp luật hiện hành của Liên bang Nga, các tranh chấp và bất đồng sẽ được giải quyết tại các tòa án các cấp tại địa phương của Bên nhận.

7. Thông tin về Bên nhận

Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”

Địa chỉ: 125047, Matxcova, Phố số 1- Tverskaya-Yamskaya , nhà 30, office số 1B

INN 9710084869

KPP 771001001

Ngân hàng PJSC Sberbank Moscow

Số tài khoản 40701810538000004990

Tài khoản ngân hàng đại lý (Correspondent account) 

30101810400000000225

BIK 004525225

Email: info@fonddruzhba.ru

Điện thoại: +7 967 296-93-93