Chính sách bảo mật

1. Quy định chung

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này được soạn thảo phù hợp với các yêu cầu của Luật Liên bang ngày 27 tháng 7 năm 2006. № 152-FZ “Về dữ liệu cá nhân” và xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi Quỹ Truyền thống và hữu nghị (sau đây gọi là “Quỹ”).

1.1. Quỹ đặt mục tiêu và điều kiện quan trọng nhất để thực hiện các hoạt động của mình là tuân thủ các quyền và tự do con người và công dân khi xử lý dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.

1.2. Chính sách này của Quỹ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Chính sách”) áp dụng cho tất cả thông tin mà Quỹ có thể có được về khách khi truy cập vào trang web https://fonddruzhba.ru (sau đây gọi là Trang web) .

2. Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Chính sách

2.1. Tự động xử lý dữ liệu cá nhân – xử lý dữ liệu cá nhân bằng công nghệ máy tính;

2.2. Chặn dữ liệu cá nhân – tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân (trừ khi việc xử lý là cần thiết để làm rõ dữ liệu cá nhân);

2.3. Trang web – một tập hợp các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại địa chỉ mạng https://fonddruzhba.ru;

2.4. Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân – tập hợp dữ liệu cá nhân chứa trong cơ sở dữ liệu và đảm bảo quá trình xử lý công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật của chúng;

2.5. Ẩn danh dữ liệu cá nhân – các hành động mà kết quả là không thể xác định được dữ liệu cá nhân thuộc về một Người dùng hoặc chủ thể cụ thể nào khác mà không dùng đến các thông tin bổ sung;

2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện bằng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất, sử dụng, chuyển giao (phổ biến, công bố, cung cấp, truy cập), ẩn danh, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân;

2.7. Người dùng- bất kỳ chủ thể nào truy cập vào Trang web;

2.8. Người đóng góp – là người dùng đã tự nguyện chấp nhận Hợp đồng đóng góp tự nguyện (sau đây gọi là “Đề nghị”) trên Trang web bằng cách điền vào tờ khai với dữ liệu cá nhân của mình và đồng ý với các điều khoản của hợp đồng.

2.9. Dữ liệu cá nhân – bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng người dùng của trang web.

2.10. Cung cấp dữ liệu cá nhân – các hành động nhằm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người nhất định hoặc một nhóm người nhất định;

2.11. Đăng (công bố) dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào nhằm mục đích công bố dữ liệu cá nhân cho một nhóm người không xác định (chuyển dữ liệu cá nhân) hoặc khi giới thiệu dữ liệu cá nhân cho một số lượng không giới hạn người, bao gồm cả việc công bố dữ liệu cá nhân trên các phương tiện truyền thông, đăng trên mạng thông tin viễn thông hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;

2.12. Hủy dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị hủy vĩnh viễn, và sau đó không thể khôi phục lại nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc) vật liệu mang dữ liệu cá nhân bị hủy.

3. Dữ liệu được xử lý

3.1. Quỹ có thể xử lý những dữ liệu cá nhân sau đây của Người đóng góp: họ, tên; hòm thư điện tử; số điện thoại; ngày tháng năm sinh và nơi sinh; quốc tịch; nơi (thành phố) cư trú; nghề nghiệp, nơi làm việc; dữ liệu của giấy tờ tùy thân; cũng như thông tin bổ sung do Người đóng góp tự nguyện cung cấp theo quyết định của riêng mình, dữ liệu cá nhân khác được chỉ định trong các biểu mẫu đăng ký, được chuyển cho Quỹ khi ký kết và thực hiện Đề nghị trên Trang web.

3.2. Trang web cũng thu thập và xử lý dữ liệu ẩn danh về khách truy cập (bao gồm các file “cookie”) bằng cách sử dụng các dịch vụ thống kê Internet (Yandex Metrica và Google Analytics và các dịch vụ khác).

3.3. Những thông tin dữ liệu nêu trên tiếp theo đây trong văn bản được gọi thống nhất bởi khái niệm chung là Dữ liệu cá nhân.

4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

4.1. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người đóng góp nhằm thực hiện tương tác giữa Người đóng góp với Quỹ về việc ký kết và thực hiện Đề nghị, trong đó có cả việc gửi cho Người đóng góp các thông báo xác nhận đã nhận được khoản đóng góp và về việc thực hiện hợp đồng; cung cấp báo cáo cho những người đã đóng góp tiền; gửi các tin nhắn thông tin và quảng cáo đến Người đóng góp, bao gồm cả hòm thư điện tử và/hoặc số điện thoại di động, chứa thông tin về việc Quỹ thực hiện các hoạt động theo điều lệ của mình; đảm bảo tuân thủ luật hiện hành; thông báo cho công chúng về các hoạt động của Quỹ, cũng như việc sử dụng các tính năng khác của trang web của Quỹ; đăng thông tin về Người đóng góp khi được sự đồng ý của họ trên các phương tiện truyền thông và Internet, bao gồm: trên trang web chính thức của Quỹ https://fonddruzhba.ru, trên mạng xã hội, blog cá nhân và các nguồn thông tin khác; thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Quỹ; thực hiện các hoạt động do Điều lệ của Quỹ quy định; báo cáo của Quỹ theo luật của Liên bang Nga về hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận.

4.2. Ngoài ra, Quỹ có quyền gửi thông báo cho Người đóng góp về các dự án hoặc chương trình mới và các sự kiện khác. Người đóng góp luôn có thể từ chối nhận các tin nhắn cung cấp thông tin bằng cách gửi thư cho Quỹ đến hòm thư điện tử info@fonddruzhba.ru với ghi chú “Từ chối nhận thông báo về các dự án hoặc chương trình mới và các sự kiện khác”.

4.3. Dữ liệu Người dùng ẩn danh được thu thập bằng dịch vụ thống kê Internet được sử dụng để thu thập thông tin về các hành động của Người dùng trên trang web, cải thiện chất lượng của trang web và nội dung của trang web.

5. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

5.1. Quỹ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Người đóng góp nếu dữ liệu đó được Người đóng góp điền và / hoặc gửi một cách tự nguyện thông qua các biểu mẫu trên Trang web. Bằng cách điền vào các biểu mẫu thích hợp hoặc gửi dữ liệu cá nhân của mình cho Quỹ, Người đóng góp đồng ý với Chính sách này.

5.2. Quỹ xử lý dữ liệu ẩn danh về Người dùng nếu dữ liệu đó được cho phép trong các cài đặt trình duyệt của Người dùng (việc lưu trữ cookie và sử dụng công nghệ JavaScript được bật).

6. Quy trình thu thập, lưu trữ, chuyển giao và các loại xử lý dữ liệu cá nhân khác

Tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Quỹ xử lý được đảm bảo thông qua việc thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.1. Quỹ đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để loại trừ quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của những người không được phép.

6.2. Dữ liệu cá nhân của Người đóng góp có thể được chuyển cho bên thứ ba (trên cơ sở thỏa thuận với Quỹ) nhằm mục đích thực hiện chính sách này hoặc Đề nghị, bao gồm các hành động sau: thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất, sử dụng, chuyển giao (đăng, công bố, cung cấp, truy cập), ẩn danh, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân. Trong tất cả các trường hợp khác, Quỹ cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Người đóng góp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản. Một ngoại lệ là yêu cầu thông tin này được đưa ra bởi các cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu thông tin đó.

6.3. Người đóng góp chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu cá nhân khi nhập vào các biểu mẫu trên Trang web. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân không chính xác, Người đóng góp có thể cập nhật chúng bằng cách gửi thông báo cho Quỹ đến hòm thư điện tử của Quỹ info@fonddruzhba.ru với ghi chú “Cần cập nhật dữ liệu cá nhân”.

6.4. Thời hạn xử lý dữ liệu cá nhân là không giới hạn. Người đóng góp có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Quỹ đến hòm thư điện tử của Quỹ info@fonddruzhba.ru với ghi chú “Thu hồi sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân” .

7. Điều khoản cuối cùng

7.1. Người đóng góp có thể nhận được bất kỳ lời giải thích nào về các vấn đề quan tâm liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Quỹ qua hòm thư điện tử info@fonddruzhba.ru.

7.2. Tài liệu này sẽ phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Quỹ. Chính sách có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được thay thế bằng một phiên bản mới.

7.3. Phiên bản hiện tại của Chính sách được đăng tại địa chỉ https://fonddruzhba.ru/ vi/chinh-sach-bao-mat.